logo

Štát rozdeľuje rodiny, právničky navrhujú riešenie

Štát rozdeľuje rodiny, právničky navrhujú riešenie

Neistotu ohľadne aktuálnych podmienok vstupu cudzincov na územie SR, najmä občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov je potrebné neodkladne napraviť. Podávame preto tento návrh, ktorý rešpektuje čl. 21 Zmluvy o fungovaní EÚ (právo občanov EÚ na voľný pohyb), smernicu o voľnom pohybe, vrátane čl. 29 (obmedzenia voľného pohybu z dôvodu verejného zdravia) a zákaz diskriminácie občanov EÚ, ktorý je jedným z hlavných princípov EÚ. Návrh k úprave vstupu cudzincov počas pandémie COVID-19 Sme v kontakte s iniciatívou Srdcom doma a s občanmi a občiankami SR, ktorí žijú v zahraničí a chcú sa vrátiť domov, no v súčasnej situácii nevedia zistiť, akými právnymi normami sa upravuje vstup ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Slovenska. Osobitne sa táto situácia dotýka nezosobášených párov, ktoré sú ponechané v právnej neistote ohľadne možného návratu na Slovensko. Právničky Lucia Plaváková a Zuzana Števulová sa špecializujú na témy ľudských práv, migrácie a práva EÚ pozorne sledujú situáciu v oblasti prijímania právnych noriem, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19. “​Zmena v súčasnej dobe uplatňovaného zákazu vstupu cudzincov na územie SR je dôležitá aj z dôvodu zabezpečenia práva na ​rešpektovanie rodinného a súkromného života zaručeného Ústavou, Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv EÚ​. Zákaz vstupu cudzincov na územie SR totiž do práva na rodinný život zasahuje tým najzávažnejším spôsobom, keď rodiny ponecháva rozdelené hranicami. V zmysle ustálenej judikatúry ESĽP pritom pod právo na rodinný život spadajú aj osoby, ktoré nemajú uzavretý formálny právny zväzok. Takýmto prípadom je napríklad nezosobášený pár, ktorý čaká dieťa. Výnimky zúžené na manžela/manželku a deti, aktuálne uplatňované na hraniciach Slovenska, napríklad spomínaný pár opomínajú, v dôsledku čoho dochádza k závažnému zásahu do práva na rodinný život”​, uviedla advokátka Lucia Plaváková. “​Navrhujeme, aby vláda Slovenskej republiky prijala nariadenie, ktorým záväzne upraví podmienky vstupu cudzincov počas pandémie COVID-19 tak, aby občania EÚ a ich rodinní príslušníci (v zmysle definície smernice o voľnom pohybe) mali zaručený vstup do SR na základe predloženia negatívneho výsledku testu na COVID-19 alebo alternatívne absolvovaním karantény (domácej a ak to nie je možné, v štátnom zariadení). Podľa nášho právneho názoru by takáto úprava bola v súlade s únijným právom”, hovorí právnička Zuzana Števulová. Právničky predkladajú aj alternatívny návrh Alternatívne navrhujeme, aby ako minimálny štandard, nariadenie obsahovalo úpravu, ktorá vstup na územie SR zaručí občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom, pričom definícia rodinného príslušníka (v prípade občana EÚ, ale aj občana SR) bude odkazovať na § 2 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z.z.). Tieto osoby by sa po príchode na Slovensko museli preukázať negatívnym testom na COVID-19, alebo absolvovať domácu karanténu, alebo v prípade ak to nie je možné, absolvovať karanténu v štátnom zariadení. Ďalej navrhujeme, aby tieto obmedzenia voľného pohybu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov boli ponechané v platnosti len do času uplynutia maximálnej doby núdzového stavu vyhláseného v SR, respektívne do jeho zrušenia (t.j, maximálne do 13. júna). Tiež zdôrazňujeme, že osoby, ktoré sa dostavia na slovenskú štátnu hranicu na ktorej sú dočasne obnovené vnútorné hraničné kontroly a nebude im umožnený vstup do SR, musia dostať rozhodnutie o odopretí vstupu, súčasťou ktorého je odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. To je […]The post Štát rozdeľuje rodiny, právničky navrhujú riešenie

Píše Progresívne Slovensko, Lucia Plaváková, 7. 5. 2020

celý článok

ilustračný obrázok k Štát rozdeľuje rodiny, právničky navrhujú riešenie
ilustračný obrázok k Štát rozdeľuje rodiny, právničky navrhujú riešenie
ilustračný obrázok k Štát rozdeľuje rodiny, právničky navrhujú riešenie

https://spravy.progresivne.sk/c/d1b1a8c849
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa